Warning: session_start(): open(/2018.kuchniaplus.pl/tmp//sess_bhquc0sc5vr6g1bjaiupaid7id, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in /kuchniaplus-2021/kuchniaplusdomo/_conf.php on line 2

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /2018.kuchniaplus.pl/tmp/) in /kuchniaplus-2021/kuchniaplusdomo/_conf.php on line 2
Kuchnia+Domo

REGULAMIN KONKURSU “JESIEŃ Z KUCHNIĄ + DOMO”

Artykuł 1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jesień z Kuchnią+Domo" (dalej: "Konkurs") jest CANAL+ Polska S.A.
z siedzibą w Warszawie (02-758) przy al. Gen. Wł. Sikorskiego 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000468644, o kapitale zakładowym w wysokości 441.176.000 zł, w całości wpłaconym, NIP: 521-00-82-774 (dalej: "Organizator Konkursu").
2. Regulamin określa w szczególności zasady uczestniczenia w Konkursie, rodzaj nagród, sposób ich uzyskania i przekazania laureatom Konkursu.
3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nagrody dostarczane są wyłącznie pod adres znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Wszelkie kwestie dotyczące ochrony danych osobowych zostały uregulowane w Załączniku Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
5. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są od dnia 1.10.2020 roku do dnia 13.11.2020 roku.

Artykuł 2
Zasady Konkursu

1. Prawo do wzięcia udziału w Konkursie ma każda osoba fizyczna, która spełni łącznie wszystkie podane warunki
(dalej "Uczestnik"):
a) w chwili rozpoczęcia Konkursu ukończyła 18 lat,
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
c) ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) zapoznała się z zasadami Konkursu, w a szczególności z zadaniem konkursowym,
e) osobiście wykona zadanie konkursowe polegające na napisaniu odpowiedzi na pytanie konkursowe, które brzmi: "Bez jakiego przedmiotu w domu lub dania w kuchni nie wyobrażasz sobie tegorocznej jesieni? Uzasadnij swoją odpowiedź".
f) dokona zgłoszenia do udziału w Konkursie poprzez wysłanie odpowiedzi na ww. pytanie konkursowe poprzez formularz dostępny na stronie www.kuchniaplusdomo.pl,
g) w formularzu zawartym w aplikacji konkursowej dostępnej na stronie internetowej www.kuchniaplusdomo.pl poda następujące dane: imię, nazwisko, adres mailowy, numer kontaktowy oraz adres korespondencyjny (ulica, numer domu oraz mieszkania, kod pocztowy, miejscowość),
h) wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i zaakceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu, poprzez zaznaczenie właściwych zgód w aplikacji konkursowej.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu ani członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
4. Niespełnienie choćby jednego z powyższych warunków wyklucza Uczestnika z Konkursu.
5. Uczestnictwa w Konkursie, jak również praw i obowiązków związanych z uczestnictwem w Konkursie, w tym także prawa do żądania nagrody, nie można przenosić na osoby trzecie.
6. W trakcie trwania Konkursu Uczestnik może dokonać dowolnej liczby zgłoszeń. Każde zgłoszenie ma równe szanse w Konkursie.
7. Prace konkursowe zostaną ocenione przez komisję konkursową Organizatora Konkursu (dalej: "Komisja Konkursowa"), która składać się będzie z osób delegowanych przez Organizatora Konkursu. Komisja Konkursowa wybierze te prace konkursowe, które w jej ocenie były najciekawsze, najbardziej inspirujące, pomysłowe i oryginalnie.
8. Ponadto, prace konkursowe (odpowiedzi na pytanie konkursowe), będą weryfikowane pod kątem spełnienia kryteriów konkursowych, w tym m.in. kryteriów technicznych oraz czy nadesłany materiał nie zawiera np. treści, które mogłyby zostać uznane za wulgarne czy obraźliwe.
9. Uczestnik oświadcza, że wszystkie treści zamieszczone w ramach Konkursu, w tym dane, informacje, odpowiedzi na pytanie konkursowe itd. (dalej: "Treści Użytkownika") oraz wykorzystanie tych Treści Użytkownika w ramach Konkursu nie naruszy prawa, ani praw osób trzecich (w tym praw autorskich lub dóbr osobistych) oraz nie zawiera treści powszechnie uznawanych za obraźliwe lub wulgarne.
10. Organizator Konkursu ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień Regulaminu lub też w przypadku, gdy Uczestnik postępuje w sposób niezgodny z zasadami fair play, w tym:
(a) w sytuacji podjęcia przez Uczestnika ingerencji w mechanizm Konkursu, np. w przypadku, gdy Uczestnik Konkursu działania, mające na celu ominięcie zabezpieczeń, fałszowania wyników, fałszowania danych, jak również poprzez wykorzystanie oprogramowania służącego do osiągnięcia tych celów,
(b) bierze udział w Konkursie z wykorzystaniem fikcyjnych danych osobowych,
(c) prowadzi działania sprzeczne z prawem,
(d) prowadzą jakiekolwiek działania mające na celu obejście Regulaminu lub zasad przeprowadzenia Konkursu.
11. Niedopuszczalne jest:
(a) naruszanie jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności wykorzystywanie w Konkursie tekstów lub danych i profili osób trzecich oraz profili niezgodnych z Regulaminem;
(b) naruszanie jakiegokolwiek spośród punktów Regulaminu;
(c) podejmowanie działań sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego lub naruszających prawa osób trzecich, w tym w szczególności zamieszczanie w odpowiedziach konkursowych/w zadaniu konkursowym wulgaryzmów, treści obraźliwych itp.
12. Poprzez dokonanie zgłoszenia w Konkursie oraz przesłanie materiałów (m.in. odpowiedzi na pytanie konkursowe), Uczestnik oświadcza, że:
a) zadanie konkursowe (odpowiedź na pytanie konkursowe) wykonane zostało przez niego osobiście, jest wynikiem jego indywidualnej pracy twórczej, jak również nie narusza przepisów prawa ani prawnie chronionych dóbr osobistych osób trzecich,
b) wyraża zgodę na wykorzystanie pracy konkursowej (odpowiedzi na pytanie konkursowe) w sposób opisany w Regulaminie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
13. Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed dokonaniem zgłoszenia do udziału w Konkursie. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają do udziału w Konkursie, a w szczególności wykonania zadania konkursowego zgodnie z Regulaminem.

Artykuł 3
Nagrody

1. Nagrodą w Konkursie jest 1 (jeden) z 50 (pięćdziesięciu) zestawów, w skład którego wchodzą:
• Koc
• Poduszka
• 2 świece
• Kubek z przykrywką
• Susz z lipy, jabłka i cytryny przygotowany przez prowadzącą program telewizyjny "Jagny Niedzielskiej Kuchnia bez resztek" (Jagnę Niedzielską)
• Kosz do wyrastania chleba
• Mąka orkiszowa z płaskurką do upieczenia chleba sporządzona według receptury prowadzącego program telewizyjny "Domowa piekarnia Kucharskiego" (Piotra Kucharskiego).
• Konfitura z czerwonej cebuli z tymiankiem, brandy i śliwką suszoną przygotowana przez prowadzących program "M jak Mięso" (Andrzeja Andrzejczaka i Jurka Sobieniaka)
• Eko woreczek
• Kosz do przechowywania
2. Na podstawie przesłanych zgłoszeń do Konkursu, Komisja Konkursowa wyłoni 50 (pięćdziesięciu) laureatów Konkursu (dalej: "Laureat Konkursu", "Laureaci Konkursu").
3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 16.11.2020 roku - poprzez umieszczenie listy Laureatów Konkursu (z podaniem imienia i nazwiska) na stronie www.kuchniaplusdomo.pl
4. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz poproszeni o potwierdzenie w zwrotnej wiadomości e-mail imienia i nazwiska Laureata Konkursu, podanie adresu zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polski (na potrzeby doręczenia Nagrody), w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania takiej wiadomości od Organizatora Konkursu. W przypadku niepodania wszystkich ww. danych zgodnie ze zdaniem poprzednim, podania danych niepełnych lub nieprawdziwych, Organizator Konkursu nie jest zobowiązany do wydania Nagrody i w konsekwencji Laureat Konkursu traci prawo do Nagrody. W takim przypadku nie będzie również zobowiązany do przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi / Laureatowi Konkursu.
5. Nagrody zostaną wysłane pocztą lub kurierem w terminie do 30 (słownie: trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, na dane podane w zwrotnej wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 4 powyżej.
6. Każdy Laureat Konkursu spełniający przesłanki określone w niniejszym Regulaminie ma prawo wyłącznie do jednej nagrody.
7. Laureaci Konkursu nie mają prawa do żądania wypłaty pieniężnego ekwiwalentu nagrody, ani zamiany jej na nagrodę innego rodzaju, ani cesji praw do nagrody na rzecz osoby trzeciej.
8. Laureat Konkursu przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że traci prawo do nagrody w przypadku, gdy wysłana przez Organizatora Konkursu nagroda nie zostanie odebrana z jakichkolwiek przyczyn.
9. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z niedoręczeniem nagrody Laureatowi Konkursu wynikające z przyczyn leżących po stronie Laureata Konkursu, a w szczególności wynikające z błędnego podania przez Laureata Konkursu adresu do korespondencji lub innych wymaganych przez Organizatora Konkursu danych.

Artykuł 4
Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać do Organizatora Konkursu w terminie 30 dni od dnia przyznania nagrody - bezpośrednio do biura Organizatora Konkursu, listem poleconym (w tym przypadku decyduje data stempla pocztowego) lub w drodze wiadomości mailowej na adres: robot@kuchniaplus.pl
2. Reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu przesłane po upływie terminu określonego w ust. 1 niniejszego artykułu nie będą rozpatrywane.
3. Opisane wyżej reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora Konkursu w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.
4. W przypadku problemów technicznych związanych z dołączeniem materiałów na potrzeby Konkursu, w tym pracy konkursowej Uczestnika, prośba o kontakt przez skrzynkę e-mailową: robot@kuchniaplus.pl . Reklamacje, o których mowa w zdaniu poprzednim, należy składać w terminie przyjmowania zgłoszeń do udziału w Konkursie, co umożliwi Organizatorowi Konkursu wyjaśnienie przyczyn problemu, naprawienie ewentualnego błędu i w konsekwencji zrobienie prawidłowego zgłoszenia udziału do Konkursu przez Uczestnika Konkursu.

Artykuł 5
Przechowywanie dokumentacji

Dokumentacja związana z przeprowadzeniem Konkursu przechowywana będzie przez organizatora Konkursu przez okres 1 (jednego) roku od daty wyłonienia Laureatów Konkursu, poza dokumentacją, która zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa musi być przechowywana przez dłuższy okres czasu.

Artykuł 6
Postanowienia dodatkowe

1. Postanowienia Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego.
2. Regulamin Konkursu będzie dostępny w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na stronie internetowej pod adresem: www.kuchniaplusdomo.pl

Załącznik Nr 1 do Regulaminu Konkursu „Jesień z Kuchnią+Domo”

Klauzula informacyjna

1. Administratorem danych osobowych przekazanych w Formularzu zgłoszeniowym jest Organizator Konkursu – CANAL+ Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-758) przy al. Gen. Wł. Sikorskiego 9, adres do korespondencji: Warszawa (02-100), skr. Pocztowa 8, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych” (dalej: „Administrator”).

2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych istnieje możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych Administratora za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: iod@canalplus.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora na podstawie:

   1) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO*w celu wzięcia udziału w Konkursie oraz realizacji postanowień niniejszego Regulaminu,

   2) art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

   3) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora) w celu ustalenia, zabezpieczenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.

4. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres trwania Konkursu, a po jego upływie przez okres niezbędny do ustalenia, zabezpieczenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, jak również wypełnienia obowiązków prawnych Administratora (np. wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

5. Osobie, której dane dotyczą przysługują wobec Administratora następujące uprawnienia:

   a) prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, a także uzyskania ich kopii (przy czym pierwsza kopia wydawana jest nieodpłatnie),

   b) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,

   c) prawo do żądania od Administratora usunięcia danych;,

   d) prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,

   e) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,

   f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

   g) prawo do wycofania zgody (w przypadku, gdy przetwarzanie następuje na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

   h) prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego – tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej UODO zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie

internetowej: www.uodo.gov.pl.

Prawa wymienione w pkt. a)-g) powyżej można realizować m.in. poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych wskazany w pkt. 2 lub poprzez kontakt Administratorem wskazany w pkt. 1.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wzięcia udziału w Konkursie.

7. Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora): partnerzy handlowi (np. agenci, call center, sponsorzy), przedsiębiorcy telekomunikacyjni, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną

od klientów, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: „RODO”.